پمپ های سانتریفوژ

این گونه پمپ ها جهت جابجایی شیر و سایر محصولات لبنی کاربرد دارند به گونه ای که به ساختار فیزیکی محصول آسیبی وارد نگردد.

این گونه پمپ ها جهت جابجایی شیر و سایر محصولات لبنی کاربرد دارند به گونه ای که به ساختار فیزیکی محصول آسیبی وارد نگردد. تمامی قسمت های در تماس با محصول از فولاد زنگ نزن مخصوص مواد غذایی ساخته شده است و بر روی الکتروموتور نیز محافظی قرار دارد که از پاشش مایعات بر روی آن جلوگیری می کند. همچنین ساختمان پمپ کاملاً بهداشتی بوده و عاری از خطر آلودگی محصول می باشد.