پاستوریزاتور

جهت پاستوریزه کردن شیر برای مصارف مختلف و یا پاستوریزه کردن مخلوط بستنی مورد استفاده قرار می گیرد.

این دستگاه جهت پاستوریزه کردن شیر برای مصارف مختلف، و یا پاستوریزه کردن مخلوط بستنی مورد استفاده قرار می گیرد و مجهز به قسمت های مختلف حرارتی از جمله تبادل شیر سرد ورودی با شیر گرم پاستوریزه شده، شیر با آب داغ، شیر با آب سرد و بخش نگهدارنده شیر در دمای پاستوریزاسیون برای مدت محدود و با توجه به نوع محصول می باشد. این دستگاه به صورت مستقل مجهز به یونیت تولید آب داغ جهت حرارت دادن به شیر تا دمای پاستوریزاسیون بوده و یک مخزن تعادل باعث ورود شیر خام با جریان ثابت به داخل پاستوریزاتور می باشد. به منظور جلوگیری از ورود شیر پاستوریزه نشده به داخل مسیر شیر پاستوریزه از سوپاپ تغییر مسیر شیر استفاده می شود. این دستگاه دارای محل اتصال به هموژنایزر(همگن کننده) یا خامه گیر می باشد.