هموژنایزر

کاربرد این دستگاه در شکستن و یکنواخت کردن گلبول های چربی شیر یا خامه در ابعاد کوچک می باشد.

کاربرد این دستگاه در شکستن و یکنواخت کردن گلبول های چربی شیر یا خامه در ابعاد کوچک (حدود ۳ تا ۵ میکرون) می باشد که در این صورت گلبول های چربی قادر نخواهند بود تا سریعاً خود را به سطح شیر برسانند. این دستگاه برای یکنواخت کردن مخلوط بستنی از نظر چربی و سایر مواد مرکب نیز به کار می رود. این دستگاه مانند میتواند تا ۲۰۰ بار فشار ایجاد کند ولی معمولاً در کارخانـجـات لـبـنـی  با توجه به نوع محصول فشاری حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ بار مورد استفاده قرار می گیرد. ظرفیت هموژنایزرها می تواند تا ۱۰.۰۰۰ لیتر در ساعت باشد.