سپراتور

جداسازی چربی از شیر یکی از عملیات های متداول در صنعت شیر که توسط سپراتور تمام چربی شیر جدا می شود.

جداسازی چربی از شیر یکی از عملیات های متداول در صنعت شیر می باشد. سپراتور تمام چربی شیر را جدا نموده و شیر بی چرب با حداقل ۰.۰۵ % چربی را بوسیله نیروی گریز از مرکز تولید می کندسپراتور های این شرکت در ظرفیت های ۵ و ۱۰ تن عرضه می شوند.